فناوری و اطلاعات سامانه هوشمند ماداکتو

قابل توجه کلیه ی همکاران گرامی

کلیه ی درخواست ها به واحد فناوری از طریق فرم واحد فناوری موجود در صفحه ی اصلی پرتال منو ی بالا می باشد و به درخواست های شفاهی ترتیب اثر داده نخواهد شد